اعضای هیئت مدیره


اعضای هیئت مدیره


دکتر علی اصغر پورعزت رئیس هیئت مدیره
دکتر حسن دانایی فرد نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر محمدعلی بابائی دبیر و عضو هیئت مدیره
دکتر آرین قلی‌پور عضو هیئت مدیره
دکتر میرعلی سید نقوی عضو هیئت مدیره
دکتر ندا محمداسمعیلی بازرس