اعضای هیئت مدیره دور اول


اعضای هیأت مدیره دور اول


دکتر سید مهدی الوانی رئیس هیئت مدیره
دکتر حسن دانایی فرد نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر علی رضائیان عضو هیئت مدیره
دکترعلی اصغر پورعزت عضو هیئت مدیره
دکتر میثم لطیفی عضو هیئت مدیره
...................... بازرس

  اعضای هیأت مدیره دور دوم


  دکتر علی اصغر پورعزت رئیس هیئت مدیره
  دکتر سید محمدرضا عطاردی عضو هیأت مدیره
  دکتر شهلا سهرابی عضو هیأت مدیره
  دکتر مهدی مرتضوی عضو هیأت مدیره
  دکتر سید مجتبی امامی عضو هیأت مدیره
  دکتر محمد مهدی ذالفقارزاده بازرس