هیأت موسس

اعضای هیأت موسس


دکتر سید مهدی الوانی
دکتر عادل آذر
دکتر حسن دانایی فرد
دکتر علی رضائیان
دکتر علی اصغر پورعزت
    دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
    دکتر نورمحمد یعقوبی
    دکتر رحمت‌الله قلی‌پور
    دکتر مصباح الهدی باقری کنی
    دکتر میثم لطیفی