چهارشنبه های حکمرانی

برگزاری سلسه نشستهای علم و تجربه

نشست اول: حکمرانی و صنایع غذایی

با حضور: دکتر علی اصغر پورعزت

مهندس امیر رضا ثابت پی

شهریار محمودزاده

 

 

تاریخ: چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402

ساعت 16 – 18

مکان: دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران